Tài liệu hướng dẫn thí sinh điều chỉnh trực tuyến nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2019
Tài liệu hướng dẫn thí sinh điều chỉnh trực tuyến nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2019
Tệp tin đính kèm:20190723112123_1.1HDSD-DCNVDKXT-TS-2019.pdf