1. Kế hoạch lao động tháng 8. Đính kèm:KE HOACH LAO DONG THANG 8-2019 (1).pdf

2. Sơ đồ phòng học. Đính kèm:SO DO PHONG HOC-NH 2019-2020 (1).pdf

3. Sơ đồ vệ sinh khu vực tự quản hằng ngày. Đính Kèm:KHU VUC VE SINH TU QUAN HANG NGAY NH 2019-2020 (1).pdf

4. Sơ đồ họp PHHS. Đính kèm:SO DO PHONG HOP PHHS BUOI CHIEU (1).pdf SO DO PHONG HOP PHHS BUOI SANG.pdf