Công trình sản phẩm "Vườn hoa Công đoàn năm 2019" đã hoàn thành. Cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của tập thể CB-GV-CNV toàn trường từ tinh thần đến vật chất, cùng sự ủng hộ quan tâm tạo điều kiện của BGH. Nếu cùng đoàn kết không gì không thể không làm được. Đại diện BCH Công đoàn xin chân thành cảm ơn!

Hình ảnh vườn hoa: