BCH Công Đoàn

 • Đỗ Bá Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Email:
   dbkhoa.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn