LIÊN KẾT WEBSITE

ALBUM ẢNH


   Số lượt truy cập

816582

Chuyên mục: Đoàn Thanh Niên  
Ngày đưa tin: 18/10/2011    

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2011 – 2012

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

        THÀNH PHỐ CAM RANH   

 BCH TRƯỜNG THPH NGÔ GIA TỰ 

                 Số: 10/QC-ĐTN                                   Cam Ranh, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2011 – 2012

 

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2011 – 2012, BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2011 – 2012 quyết định quy chế làm việc của BCH Đoàn trường như sau:

 

CHƯƠNG I: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BCH, BTV

 

Điều I:

BCH Đoàn trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2011 – 2012 là tổ chức lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2011 – 2012. BCH Đoàn trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự và BCH Đoàn thị xã Cam Ranh. BCH có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Bầu BTV, Bí thư,  Phó bí thư, xem xét các đề nghị việc cho rút tên khỏi danh sách BCH Đoàn trường và các chức danh do BCH Đoàn trường bầu ra, bổ sung uỷ viên BCH, BTV, Bí thư, Phó bí thư theo quy định của điều lệ Đoàn.  

2. Quyết định những chủ trương phương hướng công tác nhằm cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Chi bộ, của nhà trường và của Thị Đoàn; Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2011 – 2012. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ chương trình công tác hàng năm của BCH Đoàn trường.

            3. Xem xét báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, học kỳ và năm học về hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; hoạt động của BTV, xem xét giải quyết khiếu nại, kỷ luật đối với uỷ viên BCH Đoàn trường.

            4. Quyết định triệu tập đại hội và chuẩn bị các nội dung cho đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ tới theo quy định của điều lệ Đoàn.

 

Điều II:

BTV Đoàn trường thay mặt BCH Đoàn trường lãnh đạo mọi công tác Đoàn và phong trào thanh niên có quyền hạn:  

1. Quyết định các chủ trương biện pháp quan trọng về các mặt để cụ thể hoá việc tổ chức thực hiện nghị quyết đai hội Đoàn trưòng và các nghị quyết của BCH Đoàn trường. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Chi ủy, BGH nhà trường những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.  

2. Quyết định quy chế làm việc , ban hành quy chế và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng.  

3. Quyết định phân công trách nhiệm của các uỷ viên BTV, uỷ viên BCH Đoàn trường. Phối hợp với các chi đoàn trực thuộc để tiến hành công tác nhân sự đối với các chức danh Bí thư, Phó bí thư các chi đoàn trực thuộc.  

4. Quyết định công nhận cho rút tên bổ sung Uỷ viên BCH các chi đoàn trực thuộc.

5. Chỉ đạo việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện và đề án nhân sự cho đại hội Đoàn trường. Quyết định triệu tập và hội nghị BCH Đoàn trường.

 

Điều III:

            Thường trực BTV Đoàn trường gồm các đồng chí Bí thư, Phó bí thư và CNUBKT có trách nhiệm và quyền hạn:

1.Thay mặt và chịu trách nhiệm trước BTV Đoàn trường giải quyết công việc của Đoàn giữa hai kỳ họp của BTV.  

2. Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành các chủ trương công tác Đoàn ở các cấp.  

3. Thay mặt BTV trong các mối quan hệ công tác với Tỉnh Đoàn, Thị Đoàn, Chi uỷ, BGH nhà trường, các đoàn thể và các tổ chuyên môn trong nhà trường, các Chi đoàn trực thuộc.  

4. Tổ chức công tác thông tin, báo cáo. Quyết định các công việc về tổ chức bộ máy, nhân sự do BTV Đoàn trường uỷ nhiệm.

            5. Quyết định triệu tập và Hội nghị BCH Đoàn trường.

CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA UỶ VIÊN BCH, UỶ VIÊN BTV, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, CNUBKT ĐOÀN TRƯỜNG

 

Điều IV:

Trách nhiệm, quyền hạn của uỷ viên BCH Đoàn trường.  

1. Tham gia chuẩn bị, thảo luận biểu quyết những quyết định của BCH Đoàn trường. Tham gia các hoạt động của các tiểu ban, tổ chức công tác hoặc các hình thức khác do BTV Đoàn trường quyết định. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, hoạt động của BCH và lên kế hoạch sinh hoạt với các chi đoàn mình phụ trách.  

2. Chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội Đoàn trường. Có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những nội dung, chương trình công tác của Đoàn trường.

            3. Báo cáo tình hình và đề xuất ý kiến với BTV, BCH về chủ trương, chương trình hoạt động của BTV, BCH Đoàn trường, nhất là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, những vấn đề tồn tại, vướng mắc cần giải quyết.  

4. Có quyền ứng cử, đề cử vào BTV Đoàn trường và xin rút tên khỏi BCH, các chức danh lãnh đạo của Đoàn.  

5. Có quyền được cung cấp thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, việc thực hiện nghị quyết của Đoàn, có quyền chất vấn về hoạt động của BTV, các uỷ viên BCH Đoàn trường khác, đồng thời có trách nhiệm trả lời các vấn đề liên quan đến trách nhiệm uỷ viên BCH Đoàn trường theo quy định của điều lệ Đoàn.  

6. Có trách nhiệm chấp hành sự phân công của BCH, BTV và chịu trách nhiệm cao nhất trước BCH, BTV về lĩnh vực công việc đối tượng mà mình được phân công phụ trách. Được quyền trình bày ý kiến khi nhận xét, đánh giá, khi khen thưởng hoặc thi hành kỷ luật.

            7. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và chủ trương công tác của Đoàn. Có kế hoạch học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

 

Điều V:

Trách nhiệm và quyền hạn của uỷ viên BTV Đoàn trường.

 1. Đồng chí Bí thư Đoàn trường Vũ Ngọc Thường:

            1.1. Là người lãnh đạo cao nhất của BCH Đoàn trường, chịu trách nhiệm cao nhất trước Chi uỷ nhà trường, Thị Đoàn về toàn bộ hoạt động của BCH Đoàn trường và công tác Đoàn của toàn trường. Chủ trì mọi công việc của BCH, BTV, chủ trì và kết luận các phiên họp của BCH, BTV.

1.2. Tiếp nhận toàn bộ chỉ thị, nghị quyết của Chi bộ, Đoàn cấp trên. Hàng tháng, hàng kỳ có kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cũng như nhiệm vụ của Đoàn trường. Đôn đốc, nhắc nhở các đồng chí uỷ viên BTV, BCH thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời kiểm tra, đánh giá kịp thời các công việc đã phân công.

1.3. Thay mặt BCH, BTV ký các nghị quyết, quyết định, văn bản quan trọng của BCH, BTV Đoàn trường.

1.4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hàng tháng với Đoàn cấp trên, Chi bộ, BGH.

2. Đồng chí phó Bí thư thường trực Bùi Nhật Minh:

2.1. Là người giúp việc trực tiếp cho Bí thư và cùng các đồng chí trong BTV quán triệt, kiểm tra và tổ chức thực hiện chương trình công tác, kịp thời đề xuất với đồng chí Bí thư và BTV những vấn đề cấp bách trong giải quyết, điều hành công việc. Điều hành công việc hàng ngày của BTV, thường xuyên báo cáo công việc với Bí thư và thay mặt Bí thư khi được uỷ quyền. Thay mặt BTV ký các chỉ thị, thông tư, thông báo, kết luận, báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác của BTV, các văn bản được đồng chí Bí thư uỷ quyền. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo sự phân công của đồng chí Bí thư.

            2.2. Chịu trách nhiệm về phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các hoạt động Thi đua giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Khen th­ưởng, Kỷ luật.

2.3. Lên lịch tổ chức các cuộc họp hàng tháng, hàng kỳ của Đoàn trường, phối hợp với phòng Văn phòng  nhà trường nắm tình hình tổ chức các số liệu ĐVTN, học sinh hàng kỳ, hàng năm. Theo dõi đánh giá thi đua hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ, các đợt thi đua và tập hợp số liệu cuối các kỳ, các năm học.    

2.4. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, chương trình, đề xuất các kế hoạch hoạt động, phong trào nhân dịp các ngày lễ trong năm

2.5. Chịu trách nhiệm về quản lí hồ sơ Đoàn viên, sổ sách của Đoàn, phụ trách công tác chuyên môn nghiệp vụ Đoàn. Theo dõi, cập nhật và quản lí nề nếp ĐVTN trong toàn đoàn.

3. Uỷ viên BTV đồng chí Tô Thị Thu Trang – phụ trách công tác CNUBKT.

            3.1. Phụ trách công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ban công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, thể dục thể thao, công tác Đoàn viên

3.2. Thực hiện chế độ trực ban cùng các đồng chí trong thường trực BTV theo sự phân công của đồng chí Bí thư.

4. Các đồng chí UVBCH đoàn trường thực hiện theo bảng phân công nhiệm vụ đầu năm học. ( Đính kèm bảng phân công nhiệm vụ )

CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH

 

Điều VI:

Quy định về chế độ làm việc của BCH Đoàn trường

1. BCH, BTV Đoàn trường làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2. BCH Đoàn trường họp một tháng một lần. Khi BTV thấy cần thiết hoặc trên ½ uỷ viên BCH đề nghị thì BTV triệu tập Hội nghị BCH bất thường. BTV Đoàn trường họp thường lệ 1lần/tháng và tổ chức họp bất thường khi thật cần thiết.

            CẤP ỦY                                                                        T/M BTV ĐOÀN TRƯỜNG              BÍ THƯ                                                                                        BÍ THƯ

 

                                  

 

  Nguyễn Thị Thanh Lý                                                                        Vũ Ngọc Thường


Các tin khác :

ẢNH HOẠT ĐỘNGHội trại 26/03/2017

Đón nhận cờ thi đua UBND Tỉnh

Đón nhận huy chương lao động hạng ba

Đón nhận cờ thi đua 5 năm yêu nước

Bằng khen UBND Tỉnh

Hội thi GVG

Thi nghề phổ thông

Hội thi KHKT


Chúng em tập làm chiến sĩ

Hội thao quốc phòng

Hoạt động TD - Thể thao

Giao lưu văn nghệ

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Ngô Gia Tự

Điện thoại :0583970633

Email : c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

Admin: tcthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

THỂ HIỆN TỐT NHẤT  Ở TRÌNH DUYỆT FIREFOX TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

 

MỌI THẮC MẮC XIN GỞI VỀ BQT: TCTHU.C3NGTU@KHANHHOA.EDU.VN