LIÊN KẾT WEBSITE

ALBUM ẢNH


   Số lượt truy cập

836711

Chuyên mục: Công Đoàn  
Ngày đưa tin: 28/09/2010    

QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH CÔNG ĐOÀN NK 2011 - 2013

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD KHÁNH HÒA

CĐCS TRƯỜNG NGÔ GIA TỰ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                             

 

Cam Ranh, ngày 20 tháng 09 năm 2010.

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NHIỆM KÌ 2011 – 2013

 

            Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt nam, Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT  Ngô Gia Tự nhiệm kì 2011 – 2013 quyết định Quy chế làm việc của Ban chấp hành như sau:

 ĐIỀU I: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 1. Căn cứ vào Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước và chương trình công tác của Công đoàn cấp trên. Căn cứ vào tình hình thực tế nhiệm vụ, công tác của Nhà Trường. Ban chấp hành Công đoàn có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Công đoàn cho từng tháng, từng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời lãnh đạo các tổ công đoàn , công đoàn viên thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

 2. Lãnh đạo công đoàn thực hiện có hiệu quả như hướng dẫn tại Thông tri số 02/TT – TLĐ ngày 27/01/2000 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

 3. Lãnh đạo Công đoàn thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy chế phối hợp giữa Chính quyền với Công đoàn.

 4. Cùng với Chính quyền tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên trong đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và chương trình kế hoạch công tác chuyên môn đề ra.

 5. Tham gia với Chính quyền trong việc quản lý đơn vị và giám sát thi hành các chế độ chính sách, luật pháp đối với Cán bộ, Giáo viên, CNV.

 6. Tham gia với Chính quyền trong việc quản lý phân phối và sử dụng các nguồn thu hợp pháp có liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích của Cán bộ, Giáo viên, CNV đúng với chủ trương, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 7. Thường xuyên có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

8. Quản lý tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn theo qui định của Tổng Liên đoàn. Thông qua dự toán, quyết toán thu chi tài chính Công đoàn hàng năm.

 9. Phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức hàng năm

 ĐIỀU II: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH,  VÀ  CÁC  ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN.

 1.      Chủ tịch : Là người đứng đầu Ban chấp hành có trách nhiệm và quyền hạn :

+ Chịu trách nhiệm phân công điều hành hoạt động của Ban chấp hành.

+ Lãnh đạo Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường nhiệm kì 2011 - 2013 và các nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cấp trên.

+ Phụ trách chung các mặt công tác của Công đoàn. Dự thảo chương trình sinh hoạt và chủ trì các cuộc họp  Ban chấp hành Công đoàn, BCH Công đoàn mở rộng.  Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản của Ban chấp hành. Tham dự các cuộc họp của Công đoàn cấp trên và Đảng, Chính quyền cùng cấp triệu tập.

+ Kiện toàn bộ máy, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn  trong nhà Trường.

+ Quyết định những công việc đột xuất khi không họp được Ban chấp hành Công đoàn trường và báo cáo lại với Ban chấp hành Công đoàn trường trong phiên họp gần nhất.

+ Trực tiếp phụ trách công tác thi đua của Công đoàn.

+ Trực tiếp phụ trách Tổ Công đoàn Ngoại ngữ

2.       Phó Chủ tịch : Có trách nhiệm và quyền hạn :

+ Thay mặt Chủ tịch khi được Chủ tịch Ủy quyền để giải quyết các công việc đột xuất khi Chủ tịch vắng mặt và có trách nhiệm báo cáo cho Chủ tịch biết một cách sớm nhất.

+ Trực tiếp phụ trách Ủy ban kiểm tra Công đoàn ( Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ) và chỉ đạo các hoạt động phong trào VH – VN - TDTT

+ Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Ban chấp hành về lĩnh vực được phân công phụ trách. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các tổ Công đoàn thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch các chủ trương biện pháp, tổ chức hoạt động Công đoàn.

+ Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách, hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

+ Trực tiếp phụ trách Tổ Công đoàn Thể dục-Tin

3.   Các Ủy viên Ban chấp hành có trách nhiệm và quyền hạn :

+ Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Ban chấp hành về lĩnh vực được phân công phụ trách;

+ Quan tâm, thăm hỏi các Đoàn viên Công đoàn khi ốm đau, thai sản, gặp khó khăn trong các Tổ Công đoàn mà mình phụ trách;

+ Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các Tổ Công đoàn thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành có liên quan đến công tác mà mình được phân công phụ trách.

+ Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban chấp hành, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành, thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết cho Ban chấp hành.

 3.1.1        Đồng chí Trần Thị Kiểm phụ trách công tác Nữ công, phụ trách Tổ Công đoàn Sử-Địa-CD, Tổ Công đoàn Hành chính

3.1.2        Đồng chí Trần Trung Khải : Kế toán Công đoàn, phụ trách tổ Công đoàn Hóa-Sinh, Tổ Công đoàn Toán.

3.1.3        Đồng chí Nguyễn Thị Yến : Thủ quĩ Công đoàn, phụ trách Tổ Công đoàn Ngữ văn, Tổ Công đoàn Lý-KTCN

 ĐIỀU III : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA:

 1. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường do Ban chấp hành Công đoàn Trường bầu ra và được Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận. Ủy ban Kiểm tra thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy định ghi trong chương V Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 2. Trong các hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện các chủ trương của Ban chấp hành về công tác kiểm tra, đề xuất chương trình hoạt động của Ủy Ban kiểm tra. Các Ủy viên Ủy ban kiểm tra được mời dự họp, được cung cấp những tài liệu cần thiết và tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị Ban chấp hành.

 ĐIỀU IV : NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

 1.       Nguyên tắc làm việc:

      + Ban chấp hành làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Mọi công việc do cá nhân phụ trách phải được giao trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

      + Các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành phải có quá bán số thành viên tán thành mới có giá trị và phải được thi hành nghiêm chỉnh. Những công việc đột xuất cần giải quyết gấp do Chủ tịch Công đoàn quyết định.

 2.       Chế độ làm việc:

+ Chủ tịch Công đoàn có kế hoạch hoạt động Công đoàn từng tháng, học kì, năm để điều hành hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn.

+ Ban chấp hành họp định kỳ mỗi tháng 01 lần vào tuần cuối tháng và được thông báo chậm nhất trước 01 ngày.

+ Mỗi quý ( 03 tháng ), tổ chức họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng vào tuần cuối tháng của quí và được thông báo trước 03 ngày. ( Tuy nhiên còn tùy thuộc vào số lượng và mức độ công việc )

+ Chủ Tịch chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp và cần thiết yêu cầu thành viên Ban chấp hành báo cáo kế hoạnh công tác hay kết quả công việc đã được phân công.

+ Các Ủy viên Ban chấp hành có trách nhiệm báo cáo chuyên đề hoạt động theo yêu cầu của Chủ tịch Công đoàn, Công đoàn cấp trên.

+ Chủ Tịch có trách nhiệm báo cáo công tác Công đoàn lên cấp Ủy nhà Trường và Công đoàn cấp trên.

+ Chủ tịch, phó chủ tịch, các Ủy viên Ban chấp hành trực tiếp chỉ đạo hoạt động công đoàn, quan tâm, thăm hỏi đoàn viên công đoàn trong tổ Công đoàn mà mình phụ trách.

 ĐIỀU V : CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

 1.      Đối với Công đoàn Ngành Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa:

                  Công đoàn Trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp và báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn cho Công đoàn Ngành.

 2.      Đối với Cấp Ủy nhà trường :

+ Công đoàn trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Cấp Ủy. Có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Cấp Ủy nhà Trường.

+ Công đoàn trường thực hiện báo cáo và phản ánh kịp thời tình hình của cán bộ công chức và hoạt động Công đoàn cho Cấp Ủy nhà Trường.

 3.      Đối với Ban Giám hiệu và các Ban ngành, Đoàn thể nhà Trường.

+ Mối quan hệ giữa Công đoàn trường với Ban Giám hiệu và các Ban ngành, Đoàn thể nhà Trường là mối quan hệ phối hợp.

+ Thực hiện theo quy chế phối hợp đã ký giữa các bên.

 ĐIỀU VI : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

    Các thành viên trong Ban chấp hành Công đoàn Trường Ngô Gia Tự nhiệm kì 2011 – 2013 có trách nhiệm thực hiện theo quy chế. Tùy theo tình hình cụ thể, hàng năm Ban chấp hành có thể bàn bạc và quyết định sửa đổi bổ sung những điều cần thiết trong quy chế. Quy chế này được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ

 

TM . BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  CHỦ TỊCH

 

 

 


Các tin khác :

ẢNH HOẠT ĐỘNGHội trại 26/03/2017

Đón nhận cờ thi đua UBND Tỉnh

Đón nhận huy chương lao động hạng ba

Đón nhận cờ thi đua 5 năm yêu nước

Bằng khen UBND Tỉnh

Hội thi GVG

Thi nghề phổ thông

Hội thi KHKT


Chúng em tập làm chiến sĩ

Hội thao quốc phòng

Hoạt động TD - Thể thao

Giao lưu văn nghệ

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Ngô Gia Tự

Điện thoại :0583970633

Email : c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

Admin: tcthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

THỂ HIỆN TỐT NHẤT  Ở TRÌNH DUYỆT FIREFOX TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

 

MỌI THẮC MẮC XIN GỞI VỀ BQT: TCTHU.C3NGTU@KHANHHOA.EDU.VN